Integritetspolicy

Allmänt

I vår integritetspolicy beskrivs tydligt hur Wiking Horsepower samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter.

Vi på Wiking Horsepower använder oss av integritetspolicy då vi tillhandahåller varor och tjänster i anslutning till köp och övrig kontakt, så som besök på webbplatsen.

I vår integritetspolicy vill vi visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Detta för att du som kund alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.


Personuppgiftsansvarig

Wiking Horsepower, org nr 556921-0957, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enligt tillämplig lagstiftning.


Informationsinsamling

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats, genomför ett köp, skapar ett medlemskonto eller kontaktar oss. Den information som samlas in krävs för att du ska kunna ingå ett avtal med Wiking Horsepower och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden.

Personuppgifter som vi samlar in

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalningsuppgifter, uppgifter om valt betalsätt och betalningshistorik
 • IP-adress och information om din användning av Wiking Horsepowers hemsida
 • Uppgifter om dina köp
 • Angivna kundval om dina produktval och tjänster
 • Ärenderelaterade korrespondens som t.ex. personuppgifter som du lämnar vid kontakt med vår kundtjänst

Såhär samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som du uppger själv när du blir kund hos oss på Wiking Horsepower. De uppgifter som du uppger när du kontaktar oss samt information som vi hämtar från andra källor som t.ex. cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för samt vad som har avtalats. Efter detta raderas dina kunduppgifter


Varför vi samlar in dina personuppgifter

Vi på Wiking Horsepower behandlar dina personuppgifter för olika ändamål.


Rättsliga förpliktelser

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Dessa krav kan gälla vårt produktansvar eller säkerhet för våra produkter. Vi kan i så fall behöva ta fram allmän kommunikation och information eller specifik information till dig om produktlarm och produktåterkallelser. Kraven kan även gälla våra skyldigheter enligt bokföringslagen eller penningtvättslagen. 
Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som krävs enligt tillämpliga preskriptionstider enligt tillämplig lag. Bokföringslagen kräver tillexempel att uppgifter relaterade till köp sparas i 7 år.


Uppfylla våra åtaganden i köpeavtalet

För att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot dig som kund behöver vi behandla dina personuppgifter så att vi kan tillexempel leverera dina produkter, inklusive kommunicera med dig rörande din leverans samt att vi administrerar och kommunicerar med dig i händelse av ett reklamations- och garantiärenden som rör ditt köp. Vi lagrar sedan din information i 3 år efter det att köpet har genomförts i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.


Kundvård och kommunikation

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig allmän kundvård och hantera kundserviceärenden. Exempel på detta är när vi kommunicerar med dig och besvarar dina frågor samt utreder dina klagomål- och supportärenden. Vi sparar dina personuppgifter i upp till 1 år efter avslutade kundtjänstärenden.


Marknadsföring

I syfte att kunna marknadsföra vårt företag och våra produkter behandlar vi dina uppgifter så att vi b.la. kan visa relevanta produktrekommendationer, förenkla din användning av våra tjänster så som att spara ditt valda betalsätt för att göra dina framtida köp smidigare. Vi sparar dessa uppgifter i upp till 2 år efter din senaste aktivitet på vår sida.


Säkerhet

I syfte att förhindra bedrägeri, missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget samlar vi in dina uppgifter. Dessa lagras därefter i upp till 1 år bortsett från om vi misstänker missbruk av en tjänst eller att ett brott har begåtts, då sparas uppgifterna under den tid som är nödvändig.


Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Partners och underleverantörer

Vi har avtal med samtliga partners och underleverantörer inom och utanför EU. Avtalen reglerar bland annat vilka personuppgifter som behandlas, varför behandling görs, hur personuppgifter skall skyddas och hur länge de behandlas. Avtalen innehåller också instruktioner från personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträde hur personuppgifterna får behandlas.

Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner.

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.

Vi kan enligt nedanstående syften komma att dela viss data till följande partners och underleverantörer.


Marknadsförings- och analyssyfte

Google, Analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra och era tjänster online. Facebook, Analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra och era tjänster online. Instagram, Analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra och era tjänster online.


I syfte att leverera beställda varor

DHL och Postnord


I syfte att ta betalt för våra tjänster

Payson och Swish


Myndigheter

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t ex Polisen.


Såhär skyddar vi dina personuppgifter

Dina rättigheter

Rätt till information

Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag av dina personuppgifter där du meddelar vilken information du önskar ta del av.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att personuppgifter vi lagrar om dig inte är korrekt eller saknas har du rätt att begära att vi justerar eller kompletterar uppgifterna. När justeringen är genomförd meddelar vi eventuella partners och underleverantörer som också berörs av justeringen.

Rätt till radering (“rätten att bli bortglömd”)

Du har som kund rätt att få dina personuppgifter raderade om…

…uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlades in för.
…du återkallar ditt samtycke för uppgifter som inte har någon annan rättslig grund.
…behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
…du motsätter dig intresseavvägning som rättslig grund och det inte finns någon annan rättslig grund som väger tyngre.
…personuppgifterna inte har behandlats enligt dataskyddsförordningen.
…radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Undantaget är personuppgifter som krävs enligt lag, t ex fakturauppgifter som sparas så länge det krävs enligt bokföringslagen.

När radering genomförs meddelar vi även eventuella partners och underleverantörer som berörs av justeringen.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

 • När du anser att dina personuppgifter hos Wiking Horsepower inte är korrekta och har begärt justering eller komplettering kan du begära att behandling begränsas i väntan på att justeringen utreds.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter är olaglig, men du motsätter dig att uppgifterna ska raderas kan du istället begära en begränsning av användningen.
 • När Wiking Horsepower inte längre behandlar personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • När du har invänt mot behandling i väntan på kontroll av huruvida Wiking Horsepower berättigade skäl väger tyngre än ditt berättigade skäl.

När begränsningen upphör ska du informeras om detta.

Dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll.

Detta gäller då du…

…lämnat datan själv till Wiking Horsepower.
…lämnat ditt samtycke till databehandlingen.
…databehandlingen krävs för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster du beställt av oss.

Detta gäller inte då vi behandlar din data…

…på grund av intresseavvägning.
…skyldighet enligt lag.

Wiking Horsepower har skyldighet att underlätta vid överflyttning av din data.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot Wiking Horsepowers behandling av dina personuppgifter om behandlingen sker…

…för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
…som ett led i myndighetsutövning
…efter intresseavvägning

Om Wiking Horsepower motsätter sig din invändning behöver vi kunna visa skäl som väger tyngre än dina intressen.

När det gäller behandling i form av marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Automatiserat beslutsfattande

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.


Klagomål

Anser du att vi behandlar uppgifter om dig i strid med gällande lagstiftning bör du anmäla det via t.ex. mejl till Wiking Horsepower, snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.


Begära skadestånd

Om du lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då skicka in en skadeståndsbegäran till vårt dataskyddsombud eller väcka skadeståndsåtalan i domstol.


Ändring av integritetspolicy

Wiking Horsepower har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vi informerar om detta via vår hemsida. Skulle vi genomföra omfattande förändringar så kommer vi att meddela dig om detta innan de träder i kraft. Skulle du inte godkänna ändringarna har du rätt att säga upp avtalet.


Cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatser du besöker begär att spara på din dator. Den används för att göra ditt surfande smidigt. Cookies innehåller ingen personlig information utan informationen i textfilerna består av bokstäver och siffror. Även om varje cookie får ett unikt samordningsnummer så kan vi inte se någon personlig information om dig såsom ditt namn eller IP-adress baserat på de cookies som vi samlar in. Det rör sig med andra ord om pseudonymiserade uppgifter och vi använder inte informationen på ett sätt som gör att vi kombinerar din personliga information med cookie-informationen.

Det finns också olika typer av cookies:

 • Sessionscookies som sparas tillfälligt på din dator när du besöker vår webbplats och tas bort så fort du stänger ner din webbläsare
 • Permanenta cookies som finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem
 • Förstapartscookies som placeras på din dator av oss i samband med att du surfar in på vår webbplats
 • Tredjepartscookies som ett annat företag placerat på din dator (det är tredjepartscookies som gör att du t.ex. ser annonser på produkter som du tidigare har klickat eller gjort sökningar på)

Cookies kan även komma att användas för att analysera vilka sökningar du gjort och sidor du har besökt på wikinghorsepower.com. Detta sammantaget visar ett generellt sök- och beteendemönster. Analyserna kan sedan ligga till grund för vår marknadsföring vid besök på vår och på andra webbplatser. Sparade cookies används exempelvis i syfte att ge dig anpassad och relevant information och en så personlig shoppingupplevelse som möjligt. För detta ändamål använder vi en kommersiell 3:e partsaktör för att anpassa och göra innehållet i vår kommunikation mer relevant och intressant för dig.

Cookies kan dessutom användas för att göra ditt besök hos oss bättre. Vill du veta mer om cookies rekommenderar vi dig att läsa på Post- och telestyrelsens webbplats, pts.se.

Du kan alltid ändra dina webbläsarinställningar eller enhetsinställningar för användningen och omfattningen av cookies. Klicka dig in på inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du ändrar dina cookieinställningar. I dina inställningar kan du blockera alla cookies men du kan också välja att endast acceptera förstapartscookies eller välja att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Kom ihåg ändrade inställningar kan innebära att vår webbutik och andra tjänster inte fungerar korrekt.

E-handla säkert

Betala tryggt och säkert med Payson Checkout 2.0. Välj mellan kort- eller fakturabetalning. Du kan även välja att Swisha betalningen till: 123 484 92 12

Läs mer om våra köpvillkor

Leverans inom 10 – 14 arbetsdagar

Om varan du beställt finns i lager levereras din order inom 10 – 14 arbetsdagar.

Läs mer om våra leveranser

14 dagars ångerrätt

Som konsument har du alltid 14-dagars ångerrätt från det att du har tagit emot varan.

Läs mer om byten & returer

Fri frakt över 1 500 kr

Standard fraktavgift är 100 kr, men handlar du för över 1500 kr bjuder vi på frakten.

Läs mer om frakten

Besök vår Facebook
Följ oss på Instagram

KONTAKTA OSS

Kundservice är öppet vardagar mellan 10 – 17

Tel: 072-550 98 99
E-post: info@wikinghorsepower.com
Vi svarar på mejl inom 48 timmar

WIKINGHORSEPOWER.COM

Om oss
Samarbetspartners
Modeller

© Copyright - Wiking Horsepower | Foton bl.a. från Unsplash.com